มาตรา ๓๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            ในเมื่อ ไม่มี บทบัญญัติ แห่ง รัฐธรรมนูญ นี้ บังคับ แก่ กรณีใด ให้วินิจฉัย กรณี นั้น ไปตาม ประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
            ในกรณี มีปัญหา เกี่ยวแก่ การวินิจฉัย กรณีใด ตาม ความใน วรรคหนึ่ง เกิดขึ้นใน วงงาน ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ เมื่อมี กรณีที่ คณะรัฐมนตรี ขอให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วินิจฉัย ให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วินิจฉัยชี้ขาด


มาตรานี้ ตรงกับ มาตรา ๗ เดิม
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ