มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            พระมหากษัตริย์ ทรงเลือก และ แต่งตั้ง ประธานองคมนตรี คนหนึ่ง และ องคมนตรีอื่น อีกไม่เกิน สิบแปดคน ประกอบ เป็น คณะองคมนตรี
            การเลือก การแต่งตั้ง และ การพ้นจากตำแหน่ง ประธานองคมนตรี และ องคมนตรี อื่น ให้เป็นไป ตาม พระราชอัธยาศัย
            ให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานองคมนตรี และ ให้ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง องคมนตรี อื่น


มาตรานี้ วรรคแรก ตรงกับ มาตรา ๑๒ เดิม
วรรคสอง วรรคสาม ตรงกับ มาตรา ๑๓ เดิม