มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
            ให้มี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย สมาชิกจำนวนไม่เกิน สองร้อยห้าสิบคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง จาก ผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิด และ มี อายุไม่ต่ำกว่า สามสิบห้าปี
            ให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ รัฐสภา
            ในการสรรหา บุคคล เพื่อ แต่งตั้ง เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้คำนึงถึง บุคคล จากกลุ่มต่างๆ ใน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และ ภาควิชาการ จาก ภูมิภาคต่างๆ อย่างเหมาะสม
            ในกรณีที่ มี กฎหมาย ห้ามมิให้ บุคคล ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มิให้นำ กฎหมาย นั้น มาใช้บังคับ แก่ การได้รับแต่งตั้ง เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ประกาศแต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศแต่งตั้ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐