มาตรา ๑๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงเลือก และ ทรงแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานองคมนตรี คนหนึ่ง และ องคมนตรี อื่น อีกไม่เกิน สิบแปดคน ประกอบเป็น คณะองคมนตรี
            คณะองคมนตรี มีหน้าที่ ถวายความเห็น ต่อ พระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจ ทั้งปวง ที่ พระมหากษัตริย์ ทรงปรึกษา และ มีหน้าที่อื่น ตามที่ บัญญัติใน รัฐธรรมนูญนี้