มาตรา ๑๗๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี คนหนึ่ง และ รัฐมนตรีอื่น อีก ไม่เกิน สามสิบห้าคน ประกอบเป็น คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ บริหารราชการแผ่นดิน ตาม หลักความรับผิดชอบ ร่วมกัน
            นายกรัฐมนตรี ต้อง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ได้รับแต่งตั้ง ตาม มาตรา ๑๗๒
            ให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี
            นายกรัฐมนตรี จะดำรงตำแหน่ง ติดต่อกัน เกินกว่า แปดปี มิได้


ตัวอย่าง
การแต่งตั้ง รัฐมนตรี (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)
การแต่งตั้ง รัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น รมต. มหาดไทย)
การแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี (นาย สมัคร สุนทรเวช)
การแต่งตั้ง รัฐมนตรี สมัคร ๑
การแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี (นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)