มาตรา ๒๐๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนหนึ่ง และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อื่น อีกแปดคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง ตามคำแนะนำ ของ วุฒิสภา จาก บุคคล ดังต่อไปนี้
                        (๑) ผู้พิพากษา ในศาลฎีกา ซึ่ง ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง ได้รับเลือกโดย ที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกา โดยวิธี ลงคะแนนลับ จำนวน สามคน
                        (๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่ง ได้รับเลือก โดย ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด โดยวิธี ลงคะแนนลับ จำนวน สองคน
                        (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์ ซึ่ง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้าน นิติศาสตร์ อย่างแท้จริง และ ได้รับเลือก ตาม มาตรา ๒๐๖ จำนวน สองคน
                        (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ อื่น ซึ่ง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทางด้าน การบริหารราชการแผ่นดิน อย่างแท้จริง และ ได้รับเลือก ตาม มาตรา ๒๐๖ จำนวน สองคน
            ในกรณีที่ ไม่มี ผู้พิพากษา ในศาลฎีกา หรือ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้รับเลือก ตาม (๑) หรือ (๒) ให้ ที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกา หรือ ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เลือก บุคคล อื่น ซึ่ง มี คุณสมบัติ และ ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตาม มาตรา ๒๐๕ และ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทางด้าน นิติศาสตร์ ที่เหมาะสม จะปฏิบัติหน้าที่ เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
            ให้ ผู้ได้รับเลือก ตาม วรรคหนึ่ง ประชุม และ เลือกกันเอง ให้ คนหนึ่ง เป็น ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผล ให้ ประธานวุฒิสภา ทราบ
            ให้ ประธานวุฒิสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ