มาตรา ๒๐๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดำรงตำแหน่ง เก้าปี นับแต่ วันที่ พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง และ ให้ดำรงตำแหน่งได้ เพียงวาระเดียว
            ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่า ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ได้รับแต่งตั้งใหม่ จะเข้ารับหน้าที่
            ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็น เจ้าพนักงาน ในการยุติธรรม ตามกฎหมาย