มาตรา ๒๑๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลยุติธรรม มีอำนาจ พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่ คดีที่ รัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมาย บัญญัติให้อยู่ในอำนาจ ของ ศาลอื่น