มาตรา ๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ ในฐานะ อันเป็นที่ เคารพสักการะ ผู้ใด จะ ละเมิด มิได้
            ผู้ใด จะกล่าวหา หรือ ฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ ในทางใดๆ มิได้