มาตรา ๘๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา
            รัฐสภา จะ ประชุม ร่วมกัน หรือ แยกกัน ย่อมเป็นไป ตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
            บุคคล จะเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ในขณะเดียวกัน มิได้