มาตรา ๙๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และ ร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้น เป็นกฎหมายได้ ก็แต่โดย คำแนะนำ และ ยินยอม ของ รัฐสภา และเมื่อ พระมหากษัตริย์ ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย หรือ ถือเสมือนว่า ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ตาม รัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับ เป็นกฎหมาย ต่อไป