ประเด็นสำคัญ หมวด ๑๐ ศาล

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เป็น อำนาจ ของ ศาล
มาตรา ๑๙๘ ศาล จะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดย พระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๙๙ มีปัญหาเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ระหว่าง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือ ศาลอื่น
มาตรา ๒๐๐ พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง ผู้พิพากษาและตุลาการ
มาตรา ๒๐๑ ผู้พิพากษาและตุลาการ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน ผู้พิพากษา
มาตรา ๒๐๓ กรรมการ ใน คณะกรรมการตุลาการ ในเวลาเดียวกัน
มาตรา ๒๐๔ ศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๐๕ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม มาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้อง มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม
มาตรา ๒๐๖ การสรรหาและการเลือก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔)
มาตรา ๒๐๗ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต้อง
มาตรา ๒๐๘ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการดำรงตำแหน่ง เก้าปี
มาตรา ๒๐๙ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
มาตรา ๒๑๐ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ พร้อมกันทั้งหมด
มาตรา ๒๑๑ บทบัญญัติแห่ง กฎหมาย ต้องด้วย บทบัญญัติ มาตรา ๖ และ ยังไม่มี คำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๒ บุคคล ซึ่งถูก ละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
มาตรา ๒๑๓ ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจ เรียกเอกสารหรือหลักฐาน
มาตรา ๒๑๔ มีความขัดแย้งเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ระหว่าง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๕ เรื่องหรือประเด็นที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว
มาตรา ๒๑๖ องค์คณะ ของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๗ หน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๘ ศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๑๙ ศาลยุติธรรม มี สามชั้น
มาตรา ๒๒๐ การแต่งตั้ง และ การให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง
มาตรา ๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกอบด้วย
มาตรา ๒๒๒ หน่วยธุรการของศาลยุติธรรม
มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครอง
มาตรา ๒๒๔ การแต่งตั้ง และ การให้ตุลาการใน ศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง
มาตรา ๒๒๕ การแต่งตั้ง ตุลาการในศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด
มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ประกอบด้วย
มาตรา ๒๒๗ หน่วยธุรการของศาลปกครอง
มาตรา ๒๒๘ ศาลทหาร