ประเด็นสำคัญ หมวด ๒ พระมหากษัตริย์

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์
มาตรา ๙ พุทธมามกะ
มาตรา ๑๐ จอมทัพไทย
มาตรา ๑๑ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๑๒ คณะองคมนตรี
มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรี
มาตรา ๑๔ องคมนตรี ต้องไม่เป็น ...
มาตรา ๑๕ คณะองคมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณ
มาตรา ๑๖ องคมนตรี พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
มาตรา ๑๗ ข้าราชการในพระองค์ และ สมุหราชองครักษ์
มาตรา ๑๘ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ พระมหากษัตริย์ มิได้ทรงแต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ ไม่มี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  ต้อง ปฏิญาณตน ใน ที่ประชุมรัฐสภา
มาตรา ๒๒ การสืบราชสมบัติ
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ ราชบัลลังก์หากว่างลง
มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ ยังไม่มี ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท หรือ องค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์
มาตรา ๒๕ คณะองคมนตรี ที่เหลืออยู่ เลือก องคมนตรี คนหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ ประธานองคมนตรี