คำปรารภ | หมวด ๑ | | | | | | | | | ๑๐ | ๑๑ | ๑๒ | ๑๓ | ๑๔ | ๑๕ | บทเฉพาะกาล