หมวด ๑๒ การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ
 

ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบ ทรัพย์สิน

๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓
๒๖๔        

ส่วนที่ ๒ การกระทำ ที่เป็นการขัดกัน แห่ง ผลประโยชน์

๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙

ส่วนที่ ๓ การถอดถอน จากตำแหน่ง

๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔

ส่วนที่ ๔ การดำเนินคดีอาญา ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘  

<= | =>

ประเด็นสำคัญ