หมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
๒๗๙ ๒๘๐      

<= | =>

ประเด็นสำคัญ