หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ ของชนชาวไทย


ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙  

ส่วนที่ ๒ ความเสมอภาค

๓๐ ๓๑      

ส่วนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖
๓๗ ๓๘      

ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๓๙ ๔๐      

ส่วนที่ ๕ สิทธิในทรัพย์สิน

๔๑ ๔๒      

ส่วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

๔๓ ๔๔      

ส่วนที่ ๗ สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของบุคคลและสื่อมวลชน

๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘  

ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

๔๙ ๕๐      

ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ

๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕

ส่วนที่ ๑๐ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐
๖๑ ๖๒      

ส่วนที่ ๑๑ เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

๖๓ ๖๔ ๖๕    

ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน

๖๖ ๖๗      

ส่วนที่ ๑๓ สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

๖๘ ๖๙      

<= | =>

ประเด็นสำคัญ