หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

๗๕ ๗๖      

ส่วนที่ ๒ แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ

๗๗        

ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

๗๘        

ส่วนที่ ๔ แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ วัฒนธรรม

๗๙ ๘๐      

ส่วนที่ ๕ แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม

๘๑        

ส่วนที่ ๖ แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ

๘๒        

ส่วนที่ ๗ แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ

๘๓ ๘๔      

ส่วนที่ ๘ แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม

๘๕        

ส่วนที่ ๙ แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และ พลังงาน

๘๖        

ส่วนที่ ๑๐ แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

๘๗        

<= | =>

ประเด็นสำคัญ